Raspisani izbori za članove Skupštine SPUCG – I izborni ciklus

Podijeli

Facebook
Twitter
LinkedIn

Podgorica, 11. mart 2024. godine                      

Broj: 01 – 99

PREDMET: Odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2024-2026. – prvi izborni ciklus

Na osnovu člana 10 Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore i članova 13, 14, 30 i 39 Pravilnika o organizaciji izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, predsjednika i članove studentskih vijeća na univerzitetskim jedinicama, donosim

O D L U K A

I Raspisuju se izbori za članove Skupštine Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2024 – 2026.

II Izbori iz stava 1 ove Odluke u prvom izbornom ciklusu raspisuju se za sljedeće univerzitetske jedinice: Filozofski fakultet, Filološki fakultet, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet likovnih umjetnosti i Muzička akademija.

III Rok za dostavljanje kandidatura je 7 (sedam) dana. Rok za predaju kandidatura je do ponedeljka, 18.03.2024. godine.

IV Kandidature se podnose Univerzitetskoj izbornoj komisiji (UIK) sa naznakom – Kandidatura za izbore za članove Skupštine Studentskog parlamenta UCG za mandatni period 2024-2026. Kandidature se dostavljaju kancelariji Studentskog parlamenta UCG svakog dana od 10 do 15 sati, a najkasnije do ponedeljka, 18.03.2024. do 15 sati. Kandidature se mogu dostaviti i putem pošte, uz potvrdu da je dokumentacija predata blagovremeno.

V Neblagovremene prijave, UIK neće uzeti u razmatranje.

VI Obrazac za kandidaturu se preuzima u kancelariji Studentskog parlamenta UCG, ul. Cetinjska br. 2, zgrada Rektorata UCG, Podgorica.

VII UIK utvrđuje konačnu listu kandidata i objavljuje je na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica.

UIK donosi odluku o terminu održavanja izbora iz stava I ove odluke. Izbori moraju da budu održani najranije 15 (petnaest), a najkasnije 30 (trideset) radnih dana od dana raspisivanja.

IX Za sprovođenje postupka izbora iz stava I ove odluke, zadužena je Univerzitetska izborna komisija (UIK) formirana Odlukom SPUCG br. 01-74 od 16.02.2024. godine.

X Konačne rezultate izbora utvrđuje UIK i na oglasnoj tabli univerzitetskih jedinica objavljuje imena izabranih studenata povjerenika odnosno članova Skupštine SPUCG za mandatni period 2024-2026.

XI Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na zvaničnom sajtu Studentskog parlamenta UCG i oglasnim tablama univerzitetskih jedinica.

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG

Andrej Vukčević

Više članaka

small_c_popup.png

KONTAKT INFORMACIJE

Telefon: 020/414-295
Mail: spucg@ucg.ac.me
Web adresa: www.spucg.ac.me
Adresa: Cetinjska br. 2, Zgrada Rektorata, Podgorica