Raspisani izbori za članove Skupštine SPUCG na Ekonomskom i Fakultetu dramskih umjetnosti UCG

Podijeli

Facebook
Twitter
LinkedIn

Podgorica, 17. oktobar 2023.
Broj: 01 – 359

PREDMET: Odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine Studentskog parlamenta UCG na Fakultetu dramskih umjetnosti UCG i Ekonomskom fakultetu UCG, za mandatni period 2022 – 2024.

Na osnovu člana 10 Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore i članova 13, 14 i 30 Pravilnika o organizaciji izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, predsjednika i članove studentskih vijeća na univerzitetskim jedinicama donosim sljedeću

O D L U K U

I Raspisuju se izbori za članove Skupštine Studentskog parlamenta UCG na Fakultetu dramskih umjetnosti UCG i Ekonomskom fakultetu UCG za mandatni period 2022-2024.

II Rok za dostavljanje kandidatura je 7 (sedam) dana. Krajnji rok za predaju kandidatura je četvrtak, 26.10.2023. godine.

III Kandidature se podnose Univerzitetskoj izbornoj komisiji (UIK) sa naznakom – Kandidatura za izbore za člana Skupštine Studentskog parlamenta UCG za mandatni period 2022-2024. Kandidature se dostavljaju u kancelariji Studentskog parlamenta UCG svakog dana od 10 do 15 sati, a najkasnije do četvrtka, 26.10.2023. do 15 sati.

IV Neblagovremene prijave, Univerzitetska izborna komsija (UIK) neće uzeti u razmatranje.

V Dokumentacija koja se dostavlja uz kandidaturu propisana je članom 30 Pravilnika o organizaciji izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, predsjednika i članove studentskih vijeća na univerzitetskim jedinicama.

VI Obrazac za kandidaturu se preuzima u kancelariji Studentskog parlamenta UCG, ul. Cetinjska br. 2, zgrada Rektorata UCG, Podgorica.

VII UIK utvrđuje konačnu listu kandidata i objavljuje je na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica.

VIII UIK donosi odluku o terminu održavanja izbora iz stava I ove odluke. Izbori moraju da budu održani najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana raspisivanja.

IX Za sprovođenje postupka izbora iz stava I ove odluke, zadužena je Univerzitetska izborna komisija (UIK) formirana Odlukom SPUCG br. 01-329/1 od 26.09.2022. godine.

X Konačne rezultate izbora utvrđuje UIK i na oglasnoj tabli univerzitetskih jedinica objavljuje imena izabranih studenata povjerenika Fakulteta dramskih umjetnosti UCG i Ekonomskog fakulteta UCG, odnosno članova Skupštine SPUCG za mandatni period 2022-2024.

XI Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na zvaničnom sajtu Studentskog parlamenta UCG i oglasnoj tabli Fakulteta dramskih umjetnosti UCG i Ekonomskog fakulteta UCG.

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG
Andrej Vukčević

Više članaka

small_c_popup.png

KONTAKT INFORMACIJE

Telefon: 020/414-295
Mail: spucg@ucg.ac.me
Web adresa: www.spucg.ac.me
Adresa: Cetinjska br. 2, Zgrada Rektorata, Podgorica